خبر های روز

اخرین خبر ها

کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای زلزله خیز جهان محسوب می شود که این شرایط باعث می گردد مساله ایمن سازی ساختمان ها در مقابل زلزله در اولویت ویژه متولیان امر مسکن قرار گیرد و با توجه به نیاز روزافزون به ساختمان و مسکن در ایران ضرورت استفاده از فناوری های ساختمانی نوین مطرح می گردد شناخت و بکارگیری مصالح و سیستم های سازه ای نوین ساختمانی که قادر باشد عملکرد سازه ای و رفتار لرزه ای مجموعه سازه را به لحاظ یکپارچگی اعضا و اتصالات آنها به نحو چشمگیری افزایش دهد موجب می شود میزان خسارات و تلفات کاهش یابد ضرورت استفاده از فناوریهای نوین و مصالح جدید به منظور ارتقا کیفیت ساخت کاهش زمان و هزینه افزایش امنیت استفاده کنندگان را بیش از پیش مطرح ساخته است و این امر مستلزم صنعتی سازی سبک سازی و افزایش مقاومت در برابر زلزله می باشد.