محصولات

  • انکربولت های مکانیکی و شیمیایی
  • چسب کاشت آرماتور
  • پروفیل های تأسیساتی C.channel
  • انواع بست لوله
  • راد تمام رزوه (پیچ متری)
  • مته های گردبر (کرگیری)