تجهیزات و امکانات

تجهیزات و امکانات

استفاده ازکلیه امکانات و تجهیزات اجرایی به روز و استانداردجهت ارتقاء کیفیت در امور اجرایی به جهت کاهش هزینه ها و خطرات و خسارات احتمالی جانی ومالی ازاولویت های شرکت راد صنعت روشاک می باشد.