درباره ما

درباره راد صنعت روشاک
شرکت راد صنعت روشاک در سال ۱۳۹۰ تحت عنوان (گروه ساختمان و صنعت روشاک) فعالیت خود را در زمینه ساختمانی و صنعتی آغاز کرده است و تاکنون توانسته با بهره گیری از
اطلاعات و تجارب خود ، خدمات برجسته ای را بهکارفرمایان و صاحبان این صنایع ارائه نماید.

منابع انسانی

چشم انداز شرکت

مأموریت و اهداف

تجهیزات و امکانات